SlovenskýEnglish

Sobášny list

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.


Správa matrík


Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy.
Matrikárka: Zuzana Kudríková, zastupujúca matrikárka
Úväzok: 10%
tel.č. 056/6599 222

Príslušnosť matriky


Na vykonanie zápisu narodenia alebo úmrtia do knihy narodení alebo knihy úmrtí je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila alebo zomrela. Ak sa nezistí, kde sa osoba narodila alebo zomrela, vykoná zápis matričný úrad, v ktorého obvode sa narodená alebo zomretá osoba našla.
Na zápis uzavretia manželstva je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa uzavrelo manželstvo.

Nazeranie do matriky a výpisy z matriky


Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:

 • osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny,
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti,
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,
 • poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará,
 • súdom ustanovenému opatrovníkovi,
 • na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon,
 • na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov.

Na účely tohto zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade  preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

Sobáš


Doklady potrebné k uzavretiu manželstva:


Slovenský občan:

Slobodní: platné občianske preukazy, rodné listy
Rozvedení: platné občianske preukazy, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode
Ovdovelí: platné občianske preukazy, rodné listy, úmrtný list manžela/manželky, príp. právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho
Maloletí: platné občianske preukazy, rodné listy, právoplatný rozsudok o povolení súdu uzavrieť manželstvo
Ak snúbenci majú spolu dieťa
- rodný list tohto dieťaťa
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy
- rodný list tohto dieťaťa (vtedy dieťa bude užívať priezvisko manžela, ale ženích sa nestáva otcom tohto dieťaťa)

Cudzinec:

/najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva predloží/

Slobodní: platné doklady, ktorými preukážu svoju totožnosť, rodné listy
Rozvedení: platné doklady, ktorými preukážu svoju totožnosť, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode
Ovdovelí: platné doklady, ktorými preukážu svoju totožnosť, rodné listy, úmrtný list manžela/manželky, príp. právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho

 • doklad o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva /doklad o tom, že cudzinec je podľa zákonov svojho štátu spôsobilý uzavrieť manželstvo s ..../
 • doklad o štátnom  občianstve
 • doklad o trvalom pobyte                                                                                                
 • potvrdenie o osobnom stave /slobodný, rozvedený, vdovec /
Aby platil doklad vydaný cudzím štátom na území SR musí spĺňať:
 • ku dňu uzavretia manželstva nesmie byť starší ako 6 mesiacov (ak je v doklade stanovená kratšia  doba platnosti, platí kratšia)
 • originál dokladu, ktorý vydal cudzozemský úrad musí mať vyššie overenie úradu /úradníka/, ktorý 
 • doklad vydal - APOSTILLE (ak s týmto štátom nemá SR Zmluvu o právnej pomoci )
 • doklad zo štátov, ktoré nepodpísali Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia musí byť superlegalizovaný - potvrdený Ministerstvom zahraničných vecí daného štátu a následne – Veľvyslanectvom SR v danom štáte
 • preklad dokladu /originálu/ do slovenského jazyka - slovenským súdnym prekladateľom

Prvý úradný výpis z knihy manželstiev (sobášny list) sa vydáva bezplatne.
Za vydanie duplikátu sa platí správny poplatok 5.-€  v hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo bankovým prevodom na účet obce.


Späť prijatie priezviska po rozvode


Späť prijatie priezviska po rozvode sa vybavuje na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva a to do 3 mesiacov od dátumu právoplatnosti rozsudku o rozvode.

Potrebné doklady:
 • platný občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • žiadosť o prijatie skoršieho priezviska


Žiadosť o povolenie zmeny priezviska jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko druhého manžela


Spoločné priezvisko - § 7, ods. 2a) zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Potrebné doklady:
 • občianske preukazy
 • originál sobášneho listu
 • súhlas dieťaťa, staršieho ako 15 rokov


Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine


Matričný úrad vystavuje potvrdenie, že Slovenská republika od 1.2.2006 nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva pre štátnych občanov SR, ktorí uzavierajú manželstvo v cudzine

Potrebné doklady:
 • občiansky preukaz
 • občiansky preukaz rodiča (ak vybavuje v zastúpení)


Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením


§ 91, ods. 2, zák. č. 36/2005 Z. z.

Potrebné doklady :
 • občianske preukazy obidvoch rodičov dieťaťa
 • rodné listy obidvoch rodičov dieťaťa
 • potvrdenie o rodinnom stave a trvalom bydlisku matky dieťaťa
 • 2,00 € v hotovosti
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak je matka rozvedená)
 • úmrtný list manžela (ak je matka vdova)
 • ak jeden z rodičov cudzinec (Povolenie na pobyt pre cudzinca, resp. cestovný pas)
 • ak jeden z rodičov neovláda slovenský jazyk, musí byť prítomnosť súdneho tlmočníka


Úmrtie


Potrebné doklady:
 • 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár,
 • občiansky preukaz zosnulého,
 • občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb.

Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne.
Za vydanie duplikátu sa platí správny poplatok 5.-€  v hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo bankovým prevodom na účet obce.


ĎALŠIE  ČINNOSTI:


OSVEDČOVANIE   LISTÍN


Osvedčovanie listín sa vykonáva na počkanie.

Potrebné doklady :
 • originál listiny
 • fotokópia listiny /je ju možné urobiť na obecnom úrade./
 • správny poplatok  2,00.- € v hotovosti za každú začatú stranu v slovenskom jazyku


OSVEDČOVANIE  PODPISOV


Osvedčovanie sa vykonáva na počkanie

Potrebné doklady :
 • preukaz totožnosti osoby, ktorej podpis sa overuje /OP , PAS/
 • listina, na ktorej má byť podpis osvedčený
 • poplatok je 2,00 eur v hotovosti za každý jeden overený podpis


UPOZORNENIE:

 • neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku - to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu

Zákonná úprava: § 4 ods. 2 a 3 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách  obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.