SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Obec Krčava má od roku 2007 vlastný erb, vlajku a pečať obce. Nachádza sa tam ZŠ s MŠ, pošta, Motorest Marko, Potraviny Jednota a Potraviny Večierka, Záhradníctvo. V roku 2008 obec zriadila na základe nájomnej zmluvy kaderníctvo.

V obci sa nachádza gréckokatolícky kostol Petra a Pavla z roku 1829 a novopostavený rímskokatolícky kostol svätého Matúša z roku 2003. Obec má vlastnú kanalizáciu, ČOV-ku, verejný vodovod, rozvodnú sieť plynu a novopostavený Dom smútku.

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje firma Fúra na blízku skládku v Husáku. Odpad sa separuje.

Víziou obce je realizovať nový zodpovedný rozvoj, ktorý zlepší život všetkých obyvateľov obce a vytvorí vhodné podmienky pre plnohodnotný život nielen súčasnej, ale aj budúcich generácií obyvateľov. Obec sa stane miestom pre spokojný život občanov v ekologicky nenarušenom prostredí, s dobudovanou technickou infraštruktúrou, s fungujúcimi zariadeniami podporujúcimi vzdelávanie mladej generácie, rozvoj kultúrnej úrovne obyvateľstva a miestom pre športové aktivity i oddych všetkých obyvateľov obce. Uvedená vízia sa opiera o využitie všetkých zdrojov - prírodných, kultúrnych, hitorických a ľudských, pri súčasnom zachovaní prírodného a kultúrneho dedičstva predošlých generácií.

Strategické zámery obce:

  • rekonštrukcia obecných ciest, chodníkov a autobusových zastávok
  • rekonštrukcia verejného osvetlenia
  • rekonštrukcia ZŠ s MŠ
  • vybudovanie parkoviska pri cintoríne
  • likvidácia divokých skládok odpadu
  • realizácia verejného kompostoviska
  • revitalizácia verejných priestorov výsadbou okrasných krovín
  • vybudovanie, rekonštrukcia ihrísk
  • dobudovanie kanalizácie obce