SlovenskýEnglish

Obecný úrad

Adresa:
Krčava 17
Krčava
072 51

Tel./ Fax: +421 56 65 99 222
Mobil: +421 918 755 978
Email: obeckrcava@lekosonline.sk

Oddelenia:

 • Účtovníctvo
 • Personálna a mzdová agenda
 • Pokladňa
 • Evidencia obyvateľstva
 • Správa registratúry
 • Správa daní a poplatkov
 • Odpadové hospodárstvo
 • Drobné stavby a stavebné úpravy
 • Ochrana ŽP
 • Matričný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.
Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

Funkcie obecného úradu:

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva, je podateľňou a vypravuje písomností obce
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
 • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu