Obecné zastupiteľstvo

Členovia Obecného zastupiteľstva v Krčave:


MVDr. Pastyrik Martin

Hausová Mária

Gondorčinová Emília

Palai Ján

Soták Michal

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
  • starostu,
  • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  • ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v organizačnom poriadku – štatúte obce.

Zásady odmeňovania poslancov OZ


Zasadanie obecného zastupiteľstva


Rok 2018

02/2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krčave

03/2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krčave

04/2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krčave

Návrh programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2018

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.12.2018

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2018


Zápisnice OZ

Rok 2019 

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného 26.03.2019

Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného 27.03.2019 

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného 17.06.2019

Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného 17.06.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného 06.09.2019

Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného 06.09.2019

Uznesenie z mimoriadného zasadnutia OZ, konaného 07.11.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného dňa 10.12.2019

Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 10.12.2019

2020

Úradné hodiny

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00

Fotogaléria

Kalendár