Obecné zastupiteľstvo

Členovia Obecného zastupiteľstva v Krčave:


MVDr. Pastyrik Martin

Hausová Mária

Gondorčinová Emília

Palai Ján

Soták Michal

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
  • starostu,
  • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  • ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v organizačnom poriadku – štatúte obce.

Zásady odmeňovania poslancov OZ


Zasadanie obecného zastupiteľstva


Rok 2018

02/2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krčave

03/2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krčave

04/2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krčave

Návrh programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2018

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.12.2018

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2018


Zápisnice OZ

Rok 2019 

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného 26.03.2019


Úradné hodiny

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00

Fotogaléria

Kalendár