Hlavný kontrolór

Ing. Marcela Lechmanová

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov.

Odvoláva ho obecné zastupiteľstvo.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.

Hlavný kontrolór predovšetkým:

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva  a má poradný hlas.

Má oprávnenie nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov, ktoré sa rtýkajú pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do ostatných dokladov potrebných na výkon kontroly.

Výsledky kontroly predkladá obecnému zastupiteľstvu.

Úradné hodiny

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00

Fotogaléria

Kalendár